Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

21:18
21:15
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock
21:15
Reposted fromshakeme shakeme viabarock barock

November 13 2017

23:19
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viasatyra satyra
23:16
5105 38c2 500

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
23:16
23:09
19:55
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viaataliaboo ataliaboo
19:53
4164 9480 500
Kontakt z krzesłem, Gabriele Basilico (1984)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaspalonyteatr spalonyteatr
19:49
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaslowostwor slowostwor

November 09 2017

22:28
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vianayantara nayantara

February 09 2018

21:15
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarock barock
21:15
Reposted fromshakeme shakeme viabarock barock

November 13 2017

23:19
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viasatyra satyra
23:16
5105 38c2 500

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
23:16
23:09
19:55
4437 4278 500
Kawałek
Reposted fromkopytq kopytq viaataliaboo ataliaboo
19:53
4164 9480 500
Kontakt z krzesłem, Gabriele Basilico (1984)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaspalonyteatr spalonyteatr
19:49
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaslowostwor slowostwor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl